Anunț privind selectarea prestatorului serviciilor de pază

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind selectarea prestatorului serviciilor de asigurare a pazei, securității și ordinii publice pe teritoriul IP CREPOR

 1. Denumirea: IP CREPOR
 2. IDNO: 1003600032782
 3. Adresa: Chișinău, str. Romană, 1
 4. Numărul de telefon/fax: 022 263001, 022 229927
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@crepor.org
 6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de selectare privind prestarea următoarelor servicii:
Nr. d/o Denumirea serviciilor solicitate UM Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată

 

1 Paza fizică:        
  1.  Postul I:

1 gardian,

24h/24h

Amplasare:

Intrare/poartă/Bloc A,

str. Romană, 1

 

2. Postul II:

1 gardian,

24h/24h     

Amplasare: intrare poartă

(V. Alecsandri),

str. Romană, 1

 

3. Postul III:

1 gardian,

24h/24h     

Amplasare: intrare Bloc G

str. Romană, 1

zile 365 Agenţia dispune de sistem de control şi supraveghere a gardienilor  ce efectuiaza paza la obiectiv.

Gardienii vor avea:

– capacitate deplină de exerciţiu,

– echipaţi cu   uniformă cu sigle specifice pentru personalul de pază,

– deţin   echipamente de comunicatii si canal de date tip voce cu echipajele mobile şi buton de alarmă;

-echipele mobile amplasate la o distanţa de cel mult  3  km.

Prestatorul va asigura:

–          supravegherea edificiilor, teritoriului, bunurilor şi valorilor primite în supraveghere şi  asigură integritatea acestora  (registrul de predare-primire);

–          patrularea pe perimetrul instituției (2 ha);

–          să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în edificiul supravegheat, cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea și supravegherea lor, întocmind totodată un proces verbal despre măsurile întreprinse,

–          să aducă la cunoştinţă imediat conducerii instituției şi pe şeful său ierarhic, despre producerea fiecărui eveniment, în timpul prestării serviciului şi despre măsurile întreprinse;

–           – în caz de accidente produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă imediat la cunoştinţă celor în drept la asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatarc;

–          în caz de incendii să ia imediat măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi a valorilor, respective şi în caz de calamităţi;

–          să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură de a prejudicia patrimoniul beneficiarului;

–          să fie respectuoşi în raporturile de serviciu și cu angajații beneficiarului.

 

 
2 Pază tehnică:      
  Cladirile dotate cu sistem de supraveghere video, sisteme de alarmă antiincendiară și împotriva efracției, terenul din gestiune zile 365 Supravegherea tehnica  prin monitorizarea sistemului video, sistemelor de alarmă împotriva efracţiei,  antiincendiu, defecţiuni tehnice (inundaţie, intreruperea curentului, scurgere gaze) 24/24, 7 zile pe săptămână.

Intervenţia  echipei mobile timp de 3-5 min de la declanşarea alarmei. Echipele mobile amplasate la odistanţa de cel mult 3 km.

Ofertantul:

-asigura echpamentele tehnice pentru  dotarea încăperilor  păzite,

– sesizarea autorităţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit că autorii au săvârşit fapte contravenţionale sau penale

 

 
 1. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2021
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către instituție
 3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] 10:00 pe:  26.10.2020
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

mun. Chișinău, str. Romană, 1; anticamera@crepor.org; fax: 022-229927

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex