Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IP CREPOR

 

Aprobat la ședința Consiliului IP CREPOR

 din 03 august 2020

 

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director

al IP Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare

Consiliul instituției publice Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al instituției.

Cerințele postului:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare în medicină, drept, economie, contabilitate, asistență socială;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul;

8) nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare
 • copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 • Curriculumul Vitae;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse on-line la următoarea adresă: victoria.olaru@msmps.gov.md

și prezentate în original pînă la ședința comisiei de concurs sau depuse personal la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, bir. 111, pînă la data de 07 septembrie 2020, inclusiv, între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, șef Serviciu resurse umane tel. 0 (22) 26-88-02.

 

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex