RAPORTUL privind rezultatele activității economico – financiare ale Întreprinderii de Stat „CREPOR” pentru anul 2017

 

 

 

 

RAPORTUL

privind rezultatele activității economico – financiare ale

Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare,

 Ortopedie şi Reabilitare” pentru anul 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mun. Chişinău, 2018

 

(1) Beneficiari. Număr. Categorii.

Numărul beneficiarilor de articole protetico-ortopedice şi de servicii de reabilitare medicală, luați la evidența Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” (în continuare – CREPOR) la situația din 31.12.2017 a constituit 53395 persoane, dintre care: 10432 veterani şi persoane cu dizabilități de pe urma războiului; 13856 persoane cu dizabilități (afecțiuni generale); 4193 persoane cu dizabilități din copilărie; 2082 copii cu dizabilități; 5557 copii în vârstă de până la 18 ani, cu maladii şi afecțiuni ale aparatului locomotor fără de grade de dizabilitate; 10658 pensionari pentru limita de vârstă, precum și 6617 persoane cu maladii şi afecțiuni ale aparatului locomotor, care au dreptul să beneficieze de articole protetico-ortopedice şi servicii de reabilitare medicală.

(2) Analiza situației economico-financiare.

În anul 2017, din Bugetul Public Naţional pentru activitatea CREPOR au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 46 568,2 mii lei, după cum urmează: 29 824,0 mii lei pentru producerea şi realizarea mijloacelor ajutătoare tehnice; 12 841,3 mii lei pentru prestarea serviciilor de reabilitare medicală; 3 584,9 mii lei pentru procurarea utilajului tehnologic şi medical; 318 mii lei pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională.

Conform datelor  Raportului contabil privind situaţiile financiare pentru lunile ianuarie – decembrie 2017, volumul total al veniturilor CREPOR  în anul 2017 a constituit 49 570,1 mii lei, iar cheltuielile/consumurile întreprinderii au constituit în total 47 053,4 mii lei.

În rezultatul gestiunii eficiente în perioada anului 2017, CREPOR a obținut un profit net  din activitatea economică în sumă totală de 2 516,7 mii lei.

2.1. Producerea mijloacelor ajutătoare tehnice.

În perioada de referință au fost fabricate următoarele volume de mijloace ajutătoare tehnice:

– 69 proteze ale membrelor superioare;

– 333 proteze ale membrelor inferioare;

– 236 proteze inferioare de tip modul;

– 2411 orteze;

– 1220 bandaje;

– 8767 perechi de încălțăminte ortopedică.

2.2. Prestarea serviciilor de reabilitare și asistență medicală.

În Staționarul CREPOR, pe parcursul anului 2017, au fost reabilitate 2263 persoane, inclusiv din contul surselor bugetului de stat 1619 persoane, 547 persoane din contul surselor CNAM, 75 persoane contra plată și 22 persoane prin intermediul reabilitării profesionale. În aceste condiții, numărul de zile/pat efectuate în staționarul reabilitare a constituit  28 459, cu o durată medie de spitalizare de 12,6 zile.

Specialiștii din cadrul Policlinicii CREPOR pe parcursul anului 2017 au acordat 227 625 servicii  medicale, dintre care 74 312 vizite consultative și 152 956 proceduri efectuate în cadrul secției  Reabilitare Medicală și Medicină Fizică. Din totalul serviciilor medicale acordate în cadrul Departamentului Medicină în anul 2017, 174 087 servicii  medicale au fost acordate din contul surselor  bugetului de stat, 36 890 servicii medicale din contul surselor CNAM, 15 498 servicii medicale din contul prestării serviciilor contra plată și 1 150 servicii medicale pentru reabilitarea profesională.

În secţia protezare primară, complicată şi atipică de staționar, în anul 2017, au fost asiguraţi cu servicii de reabilitare 289 persoane cu dizabilități locomotorii ce au amputații ale membrelor superioare şi/sau ale membrelor inferioare, din care 76 persoane primare şi 212 persoane care s-au adresat repetat,  fiind executate 5172 zile/pat. În perioada de internare în staţionar, persoanele au fost asigurate cu   servicii de reabilitare medicală, şi le-au fost confecţionate 192 unităţi de „proteze ale membrelor superioare şi inferioare”, cu 4 unități de „reparații a protezelor” şi 37 unităţi „orteze”. Durata medie de internare a persoanelor în secţia protezare primară, complicată şi atipică de staţionar în anul 2017 a constituit 17,9 zile.

Pe perioada anului 2017, în cadrul unei cure de reabilitare a persoanelor internate în Staționar au fost   acordate servicii medicale fizio-balneo-kinetoterapeutice în suma medie de 1797,0 lei pentru o persoană.

De asemenea, în scopul executării Planului de acţiuni „Memorie, Onoare şi Respect”, pe parcursul anului 2017 au fost implementate noi metode de tratament, iar în I trimestru al anului a fost dată în exploatare Salina cu sare de Himalaya, cu costul de 376,4 mii lei.

2.3. Cheltuielile/consumurile efective.

Din totalul cheltuielilor întreprinderii (100%), în perioada de referință, ponderea cheltuielilor pe articole se repartizează după cum urmează: materia primă, materialele şi semifabricatele – 19,1%; energia termică (gaze) – 3,0%; energia electrică – 2,0%; apa potabilă – 0,9 %; cheltuielile salariale – 45,8%; asigurarea socială – 10,5%; asigurarea medicală obligatorie – 2,1%; uzura mijloacelor fixe – 4,7%; alimentarea – 4,5%; medicamente – 1,1%, precum și alte cheltuieli gospodărești – 6,3%.

2.4. Efectivul personalului și fondul de remunerare.

Statele de personal pentru anul 2017 au fost aprobate în număr total de 351 unități, inclusiv: 279 unităţi – personalul din activitatea de bază, 54 unităţi – muncitorii secţiilor de producere şi 18 unități personalul Cantinei. Totodată, efectivul salariaților la finele anului 2017 a constituit în total 292 persoane, inclusiv 5 persoane cumularzi.

Din totalul salariaţilor activității de bază (287 persoane) în prezent la întreprindere activează: 94 specialişti cu studii superioare; 67 persoane cu studii medii speciale; 131 persoane cu studii medii generale, din care 66 persoane cu grade de calificare şi 65 persoane – personal şi muncitori necalificați.

În cadrul CREPOR activează 20 persoane cu dizabilități, ce constituie 6,8% din numărul total al angajaților.

 (3) Servicii de reabilitare profesională.

Pentru anul 2017 au fost alocate mijloace financiare în scopul reabilitării profesionale în sumă totală de 318,0 mii lei, dintre care, în anul de gestiune au fost prestate servicii de reabilitare profesională în sumă de 167,8 mii lei pentru 22 persoane cu dizabilități locomotorii din rândul șomerilor trimiși la CREPOR de ANOFM şi 150,2 mii lei datorii ale perioadei anterioare de gestiune.

(4) Asigurarea persoanelor cu dizabilități cu mijloace de locomoție nemecanizate.

Numărul beneficiarilor de cărucioare fotolii rulante la 31.12.2017 a constituit 1104 persoane. Pe parcursul anului de referință CREPOR a primite 899 cereri de la beneficiarii de cărucioare fotolii rulante. În anul 2017 din contul ajutoarelor umanitare cu mijloace de locomoție nemecanizate (cărucioare fotolii rulante) au fost asigurate 1060 persoane. Urmează de menționat că, numărul persoanelor neasigurate cu cărucioare fotolii rulante la situația din 01.01.2018 constituie 1070 persoane.

De asemenea, în 2017 au fost eliberate  356 suporturi de mers, 472 cârje și sub coate, precum și 74 bastoane.

(5) Procurarea utilajului tehnologic și medical.

Prin indicația și cu susținerea directă a Guvernului Republicii Moldova, întreprinderii i-au fost alocate mijloace financiare pentru procurarea utilajului tehnologic în secțiile de producție şi a aparatajului medical, în sumă de 3 584,9 mii lei. De asemenea, 105,0 mii lei au fost alocate din mijloacele CNAM şi 187,7 mii lei din contul mijloacelor proprii ale CREPOR.

(6) Concluzii generalizatoare. Aspecte pozitive în activitatea CREPOR.

Ca rezultat pozitiv al activității economico – financiare a CREPOR în anul 2017 poate fi menționată majorarea volumului cantitativ al mijloacelor ajutătoare tehnice realizate din sursele bugetare comparativ cu cantitatea planificată. Astfel, au fost realizate articole protetico – ortopedice cu 3 475,8 mii lei mai mult comparativ cu anul 2016, iar servicii de reabilitare medicală au fost prestate cu 2 439,7 mii lei mai mult.

O altă latură pozitivă a activității întreprinderii rezidă în finisarea procesului de implementare a proiectului de eficiență energetică, prin intermediul căruia au fost schimbate ferestrele şi vitraliile vechi, şi instalate colectoare solare pentru încălzirea apei menajere. Aceste măsuri au dus la îmbunătățirea condițiilor de cazare a pacienților, inclusiv condițiilor de lucru pentru colaboratorii Centrului, precum şi la reducerea cheltuielilor efective a resurselor energetice (gaze naturale, energie electrică, etc.).

Urmează de menționat că, activitatea administrației CREPOR nu se limitează doar la gestionarea întreprinderii, dar se răsfrâng și asupra vieții social-culturale, precum și sportive, a salariaților săi, deoarece cunoscut este faptul că buna dispoziție și spiritul de echipă în colectiv influențează direct nivelul productivității muncii. Astfel, urmărind scopul diversificării vieții cotidiene a salariaților, au fost organizate excursii la mănăstiri, concerte artistice cu prilejul sărbătorilor profesionale, copii salariaților s-au bucurat de matineul organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă și cadouri din partea administrației.

Referitor la manifestațiile sportive putem menționa participarea echipei CREPOR la spartachiada organizată de către Federația sindicatelor din domeniul administrației publice SINDASP, în cadrul căreia au participat colectivele a peste 15 autorități publice, printre care Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei, Curtea de Conturi etc., care și-au încercat forțele la diverse probe sportive. De asemenea, în scopul promovării unui mod sănătos de viață, echipa întreprinderii a participat la turneul de minifotbal organizat de către Federația Națională Sportivă de Minifotbal din Republica Moldova, unde a ocupat locul II.

În vederea îmbunătățirii condițiilor sanitaro – igienice a muncitorilor din secţiile de producere, auxiliare şi a cabinetelor Departamentului Medicină au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală şi curentă în suma totală de 1947,2 mii lei, inclusiv reparația capitală în Sala de Festivități în suma totală  de 655,24 mii lei.

(7) Perspective de dezvoltare.

  1. Diversificarea și implementarea metodelor noi în reabilitarea medicală și medicina fizică. În anul 2018 de asemenea se prevede procurarea utilajului nou medical curativ – diagnostic și introducerea noilor proceduri de reabilitare.
  2. Transmiterea în locațiune a spațiilor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii, ceia ce va permite obținerea venitului suplimentar și recuperarea parțială a cheltuielilor tehnologice.
  3. În vederea îmbunătățirii proceselor tehnologice de confecționare a mijloacelor ajutătoare tehnice în 2018 s-a planificat procurarea utilajului performant necesar pentru confecționarea încălțămintei ortopedice, protezelor şi altor articole protetico-ortopedice.
  4. Întreprinderea acțiunilor concrete în vederea utilizării raționale a resursele energetice, materiale şi umane, precum și continuarea lucrărilor de reparație curentă în blocurile CREPOR.
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex