Lăcătuș reparator la instalațiile tehnologice

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

Asigură deservirea calitativă și operativă a utilajului tehnologic de producere.

 

Sarcinile de bază:

 • Efectuează lucrări de ajustare și reparare capitală a utilajului tehnologic, conform planului reviziilor periodice și reparații capitale;
 • Analizează cazurile de ieșire din funcție a utilajului din sectorul încredințat, stabilește cauza, care generat deteriorarea lor;
 • Utilizează echipamentul individual de protecție și mijloacele de protecție;
 • Întreține echipamentul individual de protecție în condiții perfecte de siguranță prin păstrare, curățare și verificarea corespunzătoare;
 • I-a măsuri în limita competenții sale și comunică șefului de sector în caz de constatare a unor abateri de la prevederile instrucțiunilor tehnice interne ale fișelor tehnologice etc., precum și a unor defecte în instalațiile și în utilajul tehnologic, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor.

 

Cerințe specifice: Studii: medii de specialitate sau profesionale.

Cunoștințe:

 • Normele tehnice în vigoare.

 

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 3 – 5 ani.
 

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

–         2 foto 3 x 4.Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Intendent

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:

Asigurarea procesului de administrare eficientă a clădirilor instituției.

 

Sarcinile de bază:

 • Supraveghează modul de gestionare a clădirilor/încăperilor instituției, precum și starea tehnică a construcțiilor;
 • Repartizează muncitorii din subordine pentru diferite lucrări de reparație și construcție;
 • Verifică procesele de muncă și se asigură și asigură realizarea acestora în termen;
 • Ia decizii tehnice cu privire la anumite operațiuni de construcții/reparații;
 • Participă la efectuarea inventarierii a bunurilor din dotare;
 • Asigură obținerea documentației și aprobărilor specifice în domeniul administrării clădirilor și terenului (cadastru, primărie, etc.);
 • Păstrează în condiții optime documentația tehnică a clădirilor (planuri și dosare cadastrale, scheme-plan, etc.), precum și asigură actualizarea acestor documente la necesitate;
 • Propune soluții viabile pentru buna funcționare a mijloacelor fixe de uz comun;
 • Monitorizează starea încăperilor și ia măsuri pentru a le repara.

–    Coordonează activitatea muncitorilor din subordine, zugravilor și îngrijitorilor încăperi de            producere și de serviciu în scopul asigurării curățeniei în încăperile instituției;                                                                                                                                                               –  Planifică și supraveghează utilizarea rațională a resurselor;

–  Asigură stocurile necesare de materialele de construcție pentru efectuarea reparațiilor curente;

–  Execută și alte activități în legătură cu îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu conform dispozițiilor primite de la persoanele care au acest drept.

 

Studii: medii speciale, superioare;

Experiență profesională:  Vechimea în muncă 1-2 ani.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate față de îndeplinirea obligațiunilor de funcție, respect față de colegi,tendință spre dezvoltare continuă.

Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante

a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova  şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

b) Să fie cunoscător al limbii  de stat  scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină  de exerciţiu;

d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;

e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.

Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:– copia și originalul buletinului de identitate;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

–         2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Cofetar, categoria 4, Cantină

October 16th, 2020 admin-crepor

Scopul general al funcției:
Tehnologia preparării diferitor produse de patiserie, foietaj, prăjituri și alte produse de cofetărie.
Sarcinile de bază:
– Cunoașterea tehnologiei sortimentului a diferitor copturi;
– Cunoașterea utilizării cărții de preparare a copturilor;
– Pregătirea aluatului, cozonacilor, produse finite de cofetărie, patiserie;
– Bracherajul;
– Cunoașterea rețetarului pentru asortimentul preparării diferitor copturi;
– Verificarea calitații și prospețimii ingredientelor utilizate;
– Asigurarea respectarii rețetelor si a normelor igienico-sanitare.

Cerințe specifice:
Studii:
Studii profesionale, categorie de calificare în domeniu.

Cunoștințe:
Reţetele de fabricaţie şi normele de consum pentru fiecare produs;
Aparatura şi modul lor de funcţionare.

Experiență profesională: vechimea în muncă – 2 ani în domeniul dat

Atitudini/comportamente:
Responsabilă, respect față de oameni, obiectivă, loială, disciplinată.
Cerinţe generale: pentru candidații la funcțiile vacante
a) Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
b) Să fie cunoscător al limbii de stat scris şi vorbit;
c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) Să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare, care va conţine:
– copia și originalul buletinului de identitate;
– copiile și originalele diplomelor de studii;
– copia și originalul carnetului/carnetelor de muncă;
– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
– 2 foto 3 x 4.
Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Auditor intern

October 16th, 2020 admin-crepor

Cerințe față de candidați:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova
 • Posedă limba de stat și limba rusă;
 • Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei date;
 • Studii economice superioare și experiență în domeniu minim 5 ani;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională prezintă un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul legislației fiscale și contabile;
 • Abilităţi de operare PC (Excel-nivel profesionist, Word, 1C – la nivel de utilizator).
  Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte,  comunicare eficientă.
  Deține licență de auditor;
  Abilități de coordonare a proceselor de elaborare și executare a planurilor de perspectivă a  întreprinderii.

Aptitudini / comportamente:

 1. Spirit de iniţiativă;
 2. Flexibilitate;
 3. Disciplină;
 4. Responsabilitate;
 5. Tendinţă spre dezvoltare personală și profesională continuă.

Responsabilități:

 1. Stabileşte etapele de realizare a auditului intern;

1.1 Elaborează  planul  misiunii de audit intern, care  include:

 1. obiectivele operaţionale şi riscurile asociate acestora;
 2. obiectivele misiunii de audit intern și criteriile aferente;
 3. aria de aplicabilitate a misiunii de audit intern;
 4. calendarul activităților aferente fiecărei etape;
 5. metodele şi tehnicile de audit utilizate;
 6. termenii stabiliți pentru prezentarea proiectului raportului de audit;
 7. resursele alocate.

1.2. Elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern  în cadrul I. P. CREPOR, care va include evaluări interne şi evaluări externe ale calității  şi stabilește politicii şi procedurii, ținând cont de specificul, structura şi mărimea I P CREPOR, de mărimea, structura şi modul de organizare a activităţii de audit intern, precum şi de complexitatea acesteia, care sunt revizuite periodic;

1.3. Eaborează planul de audit intern corespunzător scopului şi obiectivelor auditului intern. Stabileşte un process  de identificare a evenimentelor semnificative  viitoare, care pot avea un impact favorabil sau nefavorabil asupra atingetii obiectivelor  strategice şi operaţionale, Determină nivelul acceptabil al riscurilor reziduale în cadrul ebtităţăţii şi evaluarea documentată a riscurilor, întreprinsă cel puțin anual;

11.4.Elaborează Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern  în cadrul CREPOR , care va include evaluări interne şi evaluări externe ale calității;

11.5.Asigură realizarea evaluărilor interne prin monitorizare continuă și autoevaluări periodice a  activităţii subdiviziunilor entităţii;

11.6.Asigură planificarea misiunilor de audit intern  şi evaluarea documentată a riscurilor, întreprinsă cel puțin anual;

11.7. Documentează constatările de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanentede audit în conformitate cu Standardele Naţionale de audit Intern;

11.8. Participă la formularea versiunii preliminare a recomandărilor  pentru raportul de audit intern;

11.9. Asigură suport conducătorilor subdiviziunilor structurale ale entităţii pentru  implementarea  unei structuri  funcţionale privind  instituirea  sistemului de management al riscurilor (CIM) în cadrul  I. P. CREPOR.

11.10. Evaluează eficacitatea controlului intern managerial, oferă recomandări pentru dezvoltarea acestuia şi emite o opinie cu privire la adecvarea și eficacitatea controlului intern managerial.  Stabileşte concluziile /constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate;

11.11. Asigură evaluarea impactului deficitului de resurse reale şi de competenţe disponibile, indentifică riscurile, evaluează expunerea generală şi de competenţe disponibile.

11.12.   Eaborează   Strategia  de audit intern  a instituţiei;

11.13. Elaborează documentele specifice activităţii de audit intern în funcţie de scopul şi obiectivele auditului intern şi conform planului de audit;

11.14.  Modifică planul anual de audit intern în funcţie de condiţiile externe apărute pe durata desfăşurării procesului de audit, conform legislaţiei în vigoare;

11.15.   Prezintă şi arhivează raportul de audit intern conform legislaţiei în vigoare;

11.16   Evaluează, cel puțin o dată la 3 ani, sistemul de gestionare a tehnologiilor informaţionale ale entităţii publice;

11.17. Evaluează eficacitatea controlului intern managerial și oferă recomandări pentru dezvoltarea acestuia şi emite o opinie cu privire la adecvarea și eficacitatea controlului intern managerial.

11.18. Asigură realizarea evaluărilor interne prin monitorizare continuă și autoevaluări periodice a  activităţii subdiviziunilor entităţii.

Oferim:

 1. Salariu atractiv
 2. Pachet social;
 3. Telefon de serviciu
 4. Lucru în echipă,

  Lista documentelor necesare a fi prezentate personal de candidaţii pentru participare,  care va conţine:

– copia și originalul buletinului de identitate;

– copiile și originalele diplomelor de studii;

– copia și originalul carnetului/carnetelor  de muncă;

– copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

– 2 foto 3 x 4.

Notă: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Telefon de contact: 022-263077

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Anunț de selectare a companiei de proiectare

October 15th, 2020 admin-crepor

ANUNȚ DE INTENȚIE

În scopul amenajării unui nou staționar pentru reabilitarea medicală a veteranilor de război, cu o capacitate de 30 paturi, Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (IP CREPOR) urmează să identifice un proiectant al lucrărilor de reparație capitală a etajului III, blocul M, la obiectivul: IP CREPOR, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Romană, 1.

Fazele de proiect:

– Proiectarea reparației capitale a etajului III, blocul M, la obiectivul: IP CREPOR, situat pe adresa mun. Chișinău, str. Romană, 1 (suprafața încăperilor 655 m2).
– Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape.
– Coordonarea proiectului cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.

Conținutul-cadru al documentației de proiect (capitolele proiectului):
– Schița de proiect.
– Soluții tehnice.
– Rețele interioare de electricitate, internet, TV.
– Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare.
– Rețele interioare de încălzire și ventilare.
– Rețele de semnalizare şi depistare a incendiului.
– Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).
– Memoriul explicativ.
– Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.

Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:
– Executarea lucrărilor de măsurare.
– Elaborarea documentației de proiect și deviz.
– Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.
– Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz.
– Multiplicarea documentației de proiect în trei exemplare.
– Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Mențiuni:
– Lucrările de construcție vor fi supravegheate de autorul proiectului.
– Documentația de proiect se va prezenta în 3 (trei) exemplare în limba română, inclusiv în format electronic.

Referitor la disponibilitatea Dumneavoastră pentru desfășurarea lucrărilor de proiectare prenotate, precum și condițiile de realizare, rugăm să fim informați la adresa: mun. Chișinău, str. Romană, 1; tel. 022263001; fax: 022229927; email: anticamera@crepor.org.

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Scrisoare de mulțumire!

September 21st, 2020 admin-crepor

Sănătatea este una dintre cele mai de preț valori, generozitatea se încadrează și ea în aceeași listă privilegiată.

Zilnic instituția se  confruntă cu multiple provocări, care pot fi soluționate doar prin contribuția oamenilor de bună credință, care sprijină efortul nostru de a acorda ajutorul necesar beneficiarilor aflați la evidență în cadrul I.P. Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare (CREPOR).

Astăzi, 18 septembrie 2020,  Organizația de caritate „Hjelp Moldova”, cu sediul în Norvegia,  a donat Centrului Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare un lot de ajutor umanitar constituit din  mijloace ajutătoare tehnice (fotolii rulante, scaune reclinabile) destinate pentru asigurarea mobilității și, respectiv, a incluziunii sociale pentru persoanele cu dizabilități locomotorii deservite de către I.P.CREPOR.

               Astfel, ne exprimăm gratitudinea pentru această solidaritate și mulțumim Organizației de caritate „Hjelp Moldova”pentru ajutorul acordat.

Cu mult respect,

Administrația I.P. CREPOR

 

 

 

 

Cu mult respect,

Administrația I.P. CREPOR

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației

September 18th, 2020 admin-crepor

Mesaj de felicitare!

 

Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” IP CREPOR  Vă aduce sincere felicitări, urări de sănătate, pace şi realizări frumoase în domeniul în care activaţi. Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.

Această sărbătoare ne oferă posibilitatea de a întoarce filele “unei cărţi” pline de rezultate şi realizări frumoase în domeniul de activitate. Am ştiut a face faţă provocărilor, deoarece scopul comun al activităţii noastre este de a acorda servicii  calitative şi de a fi mai aproape de cetăţeni. Munca Dumneavoastră în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Vă exprimăm întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor publice, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.

Cu aceste gînduri Vă urăm multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea domeniului. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale, să aveţi parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet  şi recunoştinţă din partea celor din jur, multă răbdare în realizarea în continuare a activităţii nobile.

Cu mult respect și considerațiune,

Administrația IP CREPOR

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

ANUNȚ IMPORTANT

August 6th, 2020 admin-crepor

Stimați beneficiari, Instituția publică „Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie și Reabilitare, Vă informează referitor la reluarea graduală a procesului de acordare a serviciilor de reabilitare medicală.

Accesul la serviciile medicale se va realiza în baza programării prealabile.

Internarea programată va fi efectuată în absența simptomelor de boală respiratorie, la data internării.

La prezentarea la instituție fiecare pacient va fi tratat ca potențial infectat, va purta mască de protecție, va respecta măsurile de prevenire a infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID -19) stabilite.

Instrucțiunile privind triajul pentru internare a beneficiarilor se anexează la prezentul anunț. Rugăm să Vă familiarizați în scopul evitării a eventualelor discrepanțe.

În cazul neîntrunirii criteriilor înaintate de instrucțiunile prenotate, precum și a condițiilor impuse prin Ordinul MSMPS nr. 619/2020 (se anexează), beneficiarul nu va fi internat.

În cazul prezenței contraindicațiilor conform Ordinului MS nr. 432/2011 (se anexează), beneficiarul nu va fi internat.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
 
Administrația IP CREPOR
 
Instructiune poliță CNAM
 
Instructiune veterani, persoane dizabilitati
 
Ordinul nr. 619 din 02.07.2020
 
Ordinul nr. 432 din 25.05.2011
 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

Anunț de participare privind achiziționarea fotoliilor rulante

July 31st, 2020 admin-crepor

Anunț de participare privind achiziționarea fotoliilor rulante

 

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..

A TRECUT ÎN ETERNITATE VASILE OUATU

June 29th, 2020 admin-crepor

A TRECUT ÎN ETERNITATE VASILE OUATU,

ADMINISTRATOR AL CENTRULUI REPUBLICAN EXPERIMENTAL PROTEZARE, ORTOPEDIE ȘI REABILITARE ÎN PERIOADA 2001 – 2011.

 

Întregul colectiv al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare este profund îndurerat de trecerea în eternitate a ilustrului medic Vasile OUATU, conferențiar, doctor în științe medicale, reputat chirurg stomatolog, administrator al CREPOR în perioada anilor 2001 – 2011.

 

Doctorul cu suflet mare, care și-a consacrat întreaga viață sănătății pacienților și educării tinerilor medici, a plecat către „o lume mai bună” la 28 iunie 2020, la vârsta de 74 de ani.

 

Vasile OUATU, s-a remarcat în plan multilateral în calitate de cadru didactic, cercetător științific, profesionist desăvârșit și un manager veritabil a cărui activitate și devotament necondiționat au fost îndreptate pentru prosperarea și dezvoltarea Centrului.

 

Prin felul său de a fi, Vasile OUATU a cucerit respectul colectivului CREPOR, al discipolilor și pacienților săi. Domnia Sa va rămâne în memoria noastră drept o persoană cu înalte principii morale, un veritabil model de dăruire profesiei, ferm în convingeri și un adevărat patriot al neamului.

 

Amintirea doctorului Vasile OUATU, va rămâne vie în memoria și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Exprimăm condoleanțe şi sentimente de profundă compasiune familiei. Dumnezeu să-l odihnească în împărăția Sa.

 

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex
Mai mult..